Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:  DOWEL
IČO:  37224221
Miesto podnikania:  Clementisa 49/9, Prievidza, 97101

Článok 1. - Všeobecné ustanovenia

internetového portálu http://www.skupinovy-nakup.sk/. To, že bol užívateľ (používateľ) oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje užívateľ svojou registráciou na http://www.skupinovy-nakup.sk/. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú ujednané iné záručné podmienky.

Článok 2. - Nárok na uplatnenie reklamácie

 1. Užívateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť poskytovateľ. Vznik vady je určený okamihom keď užívateľ oznámi preukázateľnou formou poskytovateľovi, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky služby.
 2. Poskytovateľ je povinný v lehote do 72 hodín zistiť zapríčinenie vady na službe, pokiaľ nie je ustanovené inak.
 3. Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pri zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť môže uplatniť nároky, len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.
 4. Počas záručnej doby, ktorá je vymedzená v čl. 4, má užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady na tejto službe u poskytovateľa.
 5. Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke poskytovateľa. – je potrebné uviesť sídlo Vašej spoločnosti,
 6. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
 7. Užívateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú službu u poskytovateľa alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.
 8. Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.
 11. Užívateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu za službu bez vady.

Článok 3. - Zánik nároku na uplatnenie reklamácie zaniká

 1. Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa užívateľom zaniká:
  • nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa,
  • neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby,
  • uplynutím záručnej doby,
  • poškodením služby zapríčineným zo strany užívateľa,
  • neodborným zaobchádzaním so službou, resp. používaním služby v rozpore so všeobecnými a doplňujúcimi pravidlami portálu http://www.skupinovy-nakup.sk/ a platnými právnymi predpismi SR.
  • z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:
  • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne užívateľ
  • nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
  • poškodením alebo zásahom užívateľa do technického riešenia služby,
  • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,

Článok 4. - Dĺžka záruky

 1. Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.
 2. Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.

Článok 5. - Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že poskytovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu a to bez zbytočného odkladu.
 2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu,poskytovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.
 3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného užívateľom.

Článok 6. - Záverečné ustanovania

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na portály http://www.skupinovy-nakup.sk/ Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči užívateľovi dňom registrácie na portály http://www.skupinovy-nakup.sk/

Na stránke používame cookies k analýze návštevnosti a poskytovaniu sluzieb. Použivaním stránky s tým súhlasíte. X