Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.skupinovy-nakup.sk

1. Všeobecné ustanovenia.

1.1. Nasledujúce podmienky upravujú podmienky používania internetového aukčno-predajného portálu www.skupinovy-nakup.sk tretími osobami (ďalej len „skupinovy-nakup“). Prevádzkovateľom internetového portálu je DOWEL, Clementisa 49/9, 971 01 Prievidza, IČO: 37224221, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Prievidzi č. živnostenského registra: 307-14320, (ďalej len "prevádzkovateľ"). Internetový aukčno-predajný systém skupinovy-nakup je automatizovaný systém aukčných ponúk a predaja tovarov formou aukcií. Cieľom je ponúknuť konečnému záujemcovi čo najbohatšiu ponuku tovarov na jednom mieste.

1.2. Elektronické aukcie nie sú dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení. Aukcie zakladá predávajúci. Určuje vyvolávaciu cenu a termín ukončenia aukcie.

1.3. Prevádzka internetového systému skupinovy-nakup sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré zakladajú právne vzťahy medzi skupinovy-nakup a každou osobou, ktorá je kupujúcim alebo predávajúcim (ďalej len „ užívatelia „) tovaru ponúkaných prostredníctvom internetového systému skupinovy-nakup. Všetky informácie na tomto portály majú iba informačný charakter, nie zaväzujúci, alebo odporúčajúci. Skupinovy-nakup poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony. Užívatelia vystupujú v postavení predávajúcich alebo kupujúcich. Pokiaľ nie je vyslovene v texte týchto všeobecných obchodných podmienok uvedené inak, rozumie sa užívateľom tak predávajúci ako aj kupujúci.

1.4. Skupinovy-nakup poskytuje užívateľom portálu virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uzatvárať vzájomné obchody. Virtuálny priestor pre užívateľov je vytváraný softvérovo, programami, ktoré bežne fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany skupinovy-nakup. Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľom kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod či legálnosť predávaného tovaru ani za jeho upotrebiteľnosť na účel, na ktorý je určený. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zák. č. 40/1964 Zb. Zodpovednosť za dodanie, odobratie a zaplatenie tovaru je plne na predávajúcom a kupujúcom. Prípadné reklamácie zakúpeného tovaru prostredníctvom servera nie je možné uplatňovať u prevádzkovateľa, ale výhradne u predávajúceho.

1.5. Predmetom vzťahu medzi skupinovy-nakup a užívateľom je teda poskytnutie virtuálneho obchodného priestoru a súvisiacich služieb ostatným užívateľom. Skupinovy-nakup nemá možnosť obsah vzťahov medzi užívateľmi ovplyvniť a nie je z obchodov iným spôsobom zaviazaný.

1.6. Skupinovy-nakup neručí za obsah a pravdivosť informácií uvedených a zverejnených jednotlivými užívateľmi. Skupinovy-nakup nemá povinnosť kontrolovať ponúkaný tovar a informácie, ktoré o tomto tovare predávajúci uvádza. Avšak po zistení alebo upozornení užívateľmi na nevhodnú alebo zakázanú ponuku, môže skupinovy-nakup takéto ponuky odstrániť alebo zablokovať účet užívateľovi.

1.7. Prevádzkovateľ vydáva tieto Obchodné podmienky v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a právnickými a fyzickými osobami, ktoré využívajú služby prevádzkovateľa v súlade so Zmluvou a vzťahujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Zmluvný vzťah začína dňom zaregistrovania a potvrdeným súhlasom s podmienkami prevádzkovateľa.

2. Zodpovednosť prevádzkovateľa.

2.1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu servera a jeho ktorejkoľvek časti a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého ukončenia registrácie užívateľom, ktorí budú porušovať podmienky tohto portálu.

2.2. Všetky služby poskytované registrovaným užívateľom môžu byť využívané iba pre zákonné účely. Každý z užívateľov zodpovedá za údaje, ktoré vkladá na server. Prenos, uchovávanie alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaný.

2.3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s týmto ustanovením voči registrovaným užívateľom a ani tretím zúčastneným stranám. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody priame alebo nepriame (vrátane škôd, ktoré sú dôsledkom straty ziskov alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním tohto servera, alebo neschopnosťou užívania tohto servera, a iného internetového servera, na ktorý smerujú odkazy z portálu skupinovy-nakup, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol prevádzkovateľ na možnosť vzniku týchto škôd upozornený.

2.4. Užívanie servera je len na vlastné riziko a zodpovednosť. Skupinovy-nakup nezodpovedá ani neručí za akúkoľvek časť či obsah informácií uvedených vo forme ponúk, reklám, alebo inzercie, alebo iných zverejnení na internetovom portáli tretími osobami.

2.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť či legálnosť tovaru alebo služieb ponúkaných a predávaných v aukciách alebo vo forme priameho predaja.

2.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, či predajca má alebo nemá oprávnenie alebo schopnosť ponúkať tovar v aukcii či v priamom predaji. Podobne nenesie zodpovednosť za to, či kupujúci, ktorý prihodí na predmet aukcie, je alebo nie je schopný zaplatiť predajcovi prihodenú cenu alebo či konečnú cenu zaplatí. Prevádzkovateľ sa snaží v rozsahu svojej pôsobnosti overovať údaje o tovare a užívateľoch a uskutočňovať potrebné kroky za účelom obmedzenia nezákonného jednania a porušovania Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za správnosť identifikačných údajov Užívateľa, okrem overených.

2.7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené tým, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to z akéhokoľvek dôvodu. V prípade, že nedošlo k uzavretiu kúpy či predaja, bude zo strany prevádzkovateľa, po zistení podrobnosti o užívateľovi ako predajcovi, vrátená provízia z predaja.

2.8. Prevádzkovateľ poskytuje len virtuálne prostredie a služby bez akéhokoľvek nároku užívateľov voči prevádzkovateľovi z vád vydraženého či zakúpeného tovaru. Všetky vyslovené či zamlčané predpokladané záruky zo strany Prevádzkovateľa sú týmto vylúčené. Všetky reklamácie a záruky si riešia a uplatňujú kupujúci u predávajúcich.

2.9. Skupinovy-nakup nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času s časom aukcií a ponúk.

2.10. Údaje o užívateľoch sú chránené až kým nedôjde k uzavretiu kúpy tovaru. Vtedy dôjde k zverejneniu údajov medzi užívateľmi, predajcom na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

2.11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aukcie a ponuky kedykoľvek ukončiť, zablokovať ponúkaný tovar či užívateľov z portálu, odoprieť užívateľovi prístup na portál a to najmä z dôvodu poškodzovania dobrého mena portálu, iného užívateľa alebo porušenia niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok. Tiež v prípade nesprávneho zaradenia ponuky v tovarovej kategórii môže ponuky presunúť do správnej kategórie. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prerušením registrácie užívateľa. Skupinovy-nakup si necháva právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by prevádzkovateľ považoval za urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný, vrátane komentárov.

2.12. V prípade podozrenia z predaja falzifikátov môže prevádzkovateľ vstúpiť do sporu medzi užívateľmi alebo osloviť len samotného užívateľa a požadovať od predajcu doklad o nadobudnutí veci, prípadne o zaslanie fotodokumentácie na preukázanie originálnosti. V opačnom prípade, ak predajca nepreukáže originalitu, môže byť takáto ponuka odstránená. Pri opakovaných porušeniach má prevádzkovateľ právo zablokovať účet takémuto užívateľovi.

2.13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blokácie účtov alebo konkrétnych ponúk najmä z dôvodov:

 • neuhradenia záväzkov voči prevádzkovateľovi,
 • poškodzovanie dobrého mena portálu iným spôsobom,
 • porušovanie pravidiel portálu,
 • ponukou zakázaných produktov,
 • v aukciách pri fiktívnom zvyšovaní ceny,
 • upozorňovaní, že draženú vec je možné získať na inom mieste lacnejšie alebo výhodnejšie,
 • ponúkanie reklám vo forme odkazu na stránky, produkty, ponuky práce, vkladať fiktívne aukcie, aukcie, ktoré neponúkajú konkrétnu vec, žiadosti o pomoc a podobne zamerané aukcie,
 • uvedenie nepravdivých identifikačných údajov, alebo ak sa registračné údaje stali v priebehu trvania zmluvy o užívaní nepravdivými alebo neúplnými a užívateľ ich bez zbytočného odkladu neopravil alebo nedoplnil,
 • ak užívateľ dostal opakovane negatívne hodnotenia a zablokovanie je potrebné pre ochranu oprávnených záujmov ostatných užívateľov,
 • používanie identifikačných prihlasovacích údajov iných užívateľov za účelom fiktívneho zvyšovania ceny,
 • porušovania práv tretích strán prostredníctvom portálu skupinovy-nakup,
 • porušovania povinnosti vyplývajúcich z obchodných podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zneužívanie poskytovaných služieb prevádzkovateľom akýmkoľvek spôsobom,
 • ponuky, informácie, príkazy sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
 • predávajúcim ponúkaný tovar je vecou vylúčenou z obchodovania alebo vecou, ktorej predaj napĺňa skutkovú podstatu trestného činu,
 • ak nemá užívateľ plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • v prípade preukázania fiktívnych ponúk.

3. Cenník služieb.

3.1.Registrácia predávajúcich užívateľov je za odmenu na základe osobitnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a predávajúcim. Registrácia a účasť na aukcii užívateľmi – kupujúcimi je zadarmo, odmena sa platí až po ukončení aukcie a to len z percent z ceny tovaru.

3.2. V momente zakúpenia tovaru počas trvania aukcie kupujúci uhradí 100% z ceny tovaru, alebo služby na účet Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ vráti na účet predávajúceho rozdiel medzi cenou tovaru, ktorú uhradil počas trvania aukcie a po jej skončení a to do 7 kalendárnych dní od skončenia aukcie. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (okamžitá platba, platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

3.3. V prípade, ak ponúkaný tovar nie je predaný, skupinovy-nakup si neúčtuje žiadnu províziu, nárok na províziu nevzniká.

3.4. Tí užívatelia, ktorí vystavujú väčší počet položiek, môžu mať po dohode z prevádzkovateľom individuálny cenník.

3.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky provízii a poplatkov. O zmenách vopred informuje užívateľov.

3.6. Suma, ktorú Prevádzkovateľ prevedie na účet predávajúceho, sa primerane zníži o odmenu prevádzkovateľovi, ktorá je dohodnutá medzi Predávajúcim a prevádzkovateľom, v prípade ak medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim nie je odmena dohodnutá rámcovou zmluvou, primerane sa použijú tieto Všeobecné obchodné podmienky. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay umožňuje pohodlné bankové prevody do 9 najväčších bánk, vrátane platobnej možnosti VIAMO. Platobná brána 24-pay je regulovaná Národnou bankou Slovenska, číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. Po výbere platobnej možnosti je kupujúci užívateľ okamžite presmerovaný na stránku banky, kde zrealizuje platbu. Platba prostredníctvom okamžitých platieb prebehne okamžite a tovar je možné veľmi rýchlo expedovať.

4. Užívatelia.

4.1. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácii vyplniť v registračnom formulári úplné a pravdivé nasledujúce identifikačné údaje:

 • v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, užívateľské meno (nick), adresu trvalého bydliska, miesto podnikania - sídla fyzickej osoby – podnikateľa (skutočnú adresu, nie P. O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, užívateľské meno (nick) a heslo, poprípade tiež identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH.
 • v prípade právnickej osoby: obchodné meno, adresa sídla príp. miesto podnikania právnickej osoby ( skutočná adresa, nie P.O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej jednať za spoločnosť, užívateľské meno (nick) a heslo, identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH.

4.2. V prípade zmeny údajov je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu tieto zmeny vykonať v nastaveniach účtu užívateľa, alebo upraviť a zmeniť akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť užívateľa plniť záväzky zo Zmluvy. Užívateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. V prípade porušenia informačných povinností, zodpovedá užívateľ za škodu tým spôsobenú podľa všeobecných záväzných právnych predpisov.

4.3. Skupinovy-nakup nie je povinný ani oprávnený kontrolovať pravdivosť údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.

4.4. Platnou registráciou užívateľ uzatvára s prevádzkovateľom Zmluvu a následne skupinovy-nakup zriadi užívateľovi užívateľský účet, ktorý umožní užívateľovi používať webovú stránku a ďalšie služby Prevádzkovateľa. Cez užívateľský účet je možné vytvárať nové ponuky, sledovať stav aukcií, aktuálnu cenu, najvyššieho prihadzujúceho a štatisticky návštev aukcie. Užívateľský účet je neprevoditeľný na tretiu osobu. Pokiaľ je uskutočnený úkon z užívateľského účtu, platí, že úkon uskutočnil Užívateľ. Užívateľ je oprávnený vlastniť viac než jeden užívateľský účet, pokiaľ patrí medzi dôveryhodných a overených užívateľov.

4.5. Pokiaľ užívateľ uvedie pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom zaviazaný a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad.

4.6.Užívateľ je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom svojho e-mailu a hesla. Pri každej ponuke sa zobrazuje len jeho nick.

4.7.Užívateľ súhlasí s tým, že všetky oznámenia mu budú posielané prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za následky spojené s nedoručeným oznámení na e-mailovú adresu uvedenú užívateľom z dôvodu, že taká adresa nie je v prevádzke, nie je užívateľom používaná alebo si užívateľ oznámenia neprečítal.

4.8.Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon vykonaný v systéme skupinovy-nakup pod jeho registračným menom, vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky, s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

4.9.Užívatelia sú povinní s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Skupinovy-nakup nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami. Prevod už registrovaného účtu na iného užívateľa je zakázaný.

4.10.Pri registrácií si užívateľ zadá svoju e-mailovú adresu, užívateľské meno nick a heslo. Adresu a meno je potrebné zadávať aj s diakritikou. Potvrdením registrácie vyjadruje užívateľ súhlas s podmienkami skupinovy-nakup.

4.11.Užívateľské meno (nick) sa nesmie skladať z e-mailovej alebo webovej adresy, nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä práv na ochranu mena, firmy alebo práva k ochrannej známke a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ je povinný udržať svoje heslo v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám.

4.12.Registrácia na skupinovy-nakup je zdarma.

4.13.Užívatelia oprávnení k registrácii sú len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená a právnické osoby, na ktorých majetok nebol vyhlásený konkurz, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ktoré nie sú v likvidácií. Registráciu právnickej osoby môže uskutočniť iba osoba oprávnená vystupovať a konať v jej mene.

4.14.V prípade, že užívateľ je maloletý, berie na vedomie, že ním vykonaný úkon sa považuje za primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku a je ním viazaný rovnako ako ostatní užívatelia.

4.15.Užívatelia - kupujúci berú na vedomie, že predávajúci majú k dispozícii základné osobné údaje o užívateľovi, pokiaľ sa užívateľ - kupujúci zúčastnil v predaji organizovanom predávajúcim.

4.16.Užívatelia majú prístup k svojím údajom a môžu ich na webových stránkach Prevádzkovateľa zmeniť. Užívatelia sú taktiež oprávnení požiadať Prevádzkovateľa o ich odstránenie zo systému.

5. Predávajúci.

5.1.Predávajúcim sa rozumie užívateľ, ktorý ponúka tovar prostredníctvom skupinovy-nakup.

5.2.Predávajúci, ktorý ponúka svoj tovar prostredníctvom skupinovy-nakup, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k skupinovy-nakup ako aj vo vzťahu k užívateľom - kupujúcim, že:

 • informácie o svojej osobe, ktoré poskytne prevádzkovateľovi alebo iným užívateľom sú pravdivé, na ním uverejnenú ponuku sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike,
 • údaje o tovare, ktorý ponúka sú pravdivé a nezamlčuje o tovare žiadne skutočnosti,
 • tovar nie je vylúčený z obchodovania, nepochádza z trestnej činnosti a nebol nadobudnutý spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom,
 • tovar a prevod práv k nemu, resp. jeho šírenie nie je trestné, či už v krajine prevádzkovateľa alebo predávajúceho,
 • je výlučným vlastníkom ponúkaného tovaru a má právo previesť vlastnícke právo k tovaru na tretie osoby,
 • ponúkaný tovar nie je zaťažený žiadnym právom tretích osôb,
 • ponúkaný tovar po skončení predaja predá záujemcovi, ktorý naň nadobudne nárok v súlade s pravidlami predaja,
 • uzavrie s užívateľom obchod, pokiaľ tento získal nárok na jeho tovar.

5.3. Predajca – užívateľ predovšetkým nesmie:

 • používať viac aktívnych účtov naraz za účelom vlastného obohacovania prihadzovaním na vlastných aukciách,
 • používať užívateľský účet v rozpore so Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami,
 • prezradiť svoje heslo iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti Užívateľ sám znáša škodu, ktorá mu tým vznikla,
 • využívať akýmkoľvek spôsobom skryté chyby v systéme skupinovy-nakup a poškodzovať tým Prevádzkovateľa. Pokiaľ užívateľ zistí chybu v systéme, ktorá by mohla poškodiť systém alebo Prevádzkovateľa, je povinný tuto chybu nahlásiť administrátorovi skupinovy-nakup,
 • používať v textových ponukách vulgárne, urážlivé alebo inak nevhodné výrazy alebo výrazy, ktorých použitie by bolo so všeobecnými záväznými predpismi SR. V prípade zistenia budú príspevky a ponuky odstránené, bez nutnosti na túto skutočnosť upozorniť užívateľa,
 • navádzať k predaju mimo skupinovy-nakup akýmkoľvek spôsobom,
 • zvyšovať konečnú cenu o sumu provízie, alebo o sumu propagácie za vystavenie ponúk, alebo výšku poštovného a tým zvyšovať náklady kupujúceho. Tieto informácie nesmie vkladať ani do popisu ponuky,
 • ponúkať a predávať tovar, ktorého ponuka a predaj je v rozpore s dobrými mravmi, tovar nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

6. Pravidlá používania internetového portálu www.skupinovy-nakup.sk.

6.1.Hlavným cieľom internetového portálu skupinovy-nakup.sk je nájsť kupujúceho ochotného zaplatiť najvyššiu cenu za tovar ponúkaný predávajúcim v aukciách, alebo zakúpiť tovar za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

6.2.Aukcie a ponuky sú verejné a môžu sa ich zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnené uzatvárať kúpne zmluvy s výnimkou osôb, ktorým bola dočasne či trvale zakázaná účasť zo strany prevádzkovateľa.

6.3.V prípade nedodržania podmienok v zmysle týchto Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený prebiehajúcu aukciu zrušiť.

6.4.Ponuky a aukcie na skupinovy-nakup.sk sú špecifikované predávajúcim, ktorý uvedie presné označenie predmetu prípadne i jeho príslušenstva, určí cenu tovaru a dobu trvania ponuky a zaradia ponuku do správnej kategórie. V prípade zlého zaradenie predmetu ponuky do inej kategórie má prevádzkovateľ takúto ponuku právo presunúť do správnej kategórie.

6.5.V prípade aukcie, minimálna vyvolávacia cena tovaru nesmie predstavovať menej ako 1 euro cent. Ponuku v aukcii získa ten Užívateľ, ktorý počas stanovenej doby trvania aukcie ponúkne najvyššiu cenu a splní prípadne ďalšie podmienky uvedené v návrhu.

6.6.Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za to, že tovar v jeho ponuke spĺňa právne i kvalitatívne predpoklady a že údaje uvedené o ňom sú pravdivé.

6.6.Prihodenie sumy v aukcii je záväzné. V prípade omylu zašle užívateľ neodkladne prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie prihodenia prostredníctvom formulára. O konečnom zrušení prihodenia rozhodne potvrdeným súhlasom predávajúci.

6.7.Aukcia prebieha takým spôsobom, že čím viac užívateľov – kupujúcich kúpi ten istý tovar, tým jeho cena klesá podľa toho, ako jeho cenovú hladinu stanovil užívateľ - predávajúci.

6.8.Po ukončení aukcie sa posledná cena tovaru berie ako konečná a tým užívateľom – kupujúcim, ktorí nakúpili tovar skôr za vyššiu cenu, sa rozdiel v cene vráti na ich účet.

6.9.Predávajúci je povinný víťazovi aukcie tovar za vydraženú cenu predať. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar skôr, ako je zaplatená kúpna cena v prípade, ak neboli v ponuke zvolené aj iné alternatívy platby.

6.10.Po skončení ponuky sú obe strany informované e-mailom o výsledku, v ktorom sú informácie potrebné k ich identifikácií a uzatvorení kúpnej zmluvy medzi nimi.

6.11.Kupujúci nadobúda vlastnícke pravo okamihom odovzdania tovaru a zaplatením kúpnej ceny. S prechodnom vlastníckeho pravá k predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho aj práva a povinnosti spojené s vlastníctvom predmetu kúpy.

6.12. Doba trvania aukcie je jeden alebo 7 kalendárnych dní.

6.13. Po prevode vlastníckeho práva k predmetu aukcie, kupujúci si musí svoje nároky zo zodpovednosti z prípadných vád tovaru uplatňovať priamo voči predávajúcemu, Prevádzkovateľ nenesie za vady žiadnu zodpovednosť.

7. Ochrana osobných údajov.

7.1.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov na účely plnenia si svojich zákonných povinností. Osobné údaje spracúva výhradne pre svoje potreby a zaväzuje sa ich chrániť pred zneužitím zo strany 3. osôb. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky jeho systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

7.2.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

7.3.Príjemcom osobných údajov sú napríklad súdy a iné orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

7.4.Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

7.5.Užívateľ ako dotknutá osoba má nasledovné práva. Má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

7.6.Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov a
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

7.7. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi.

7.8.Právnym predpisom o ochrane osobných údajov užívateľov je najmä Nariadenie GDPR, ďalej zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na stránke používame cookies k analýze návštevnosti a poskytovaniu sluzieb. Použivaním stránky s tým súhlasíte. X